ربات گروه فطرس تاریخ : ۱۳۹۷/۴/۰۲

عنوان تاریخ
ربات گروه مهندسی بازرگانی فطرس
  • ربات گروه مهندسی بازرگانی فطرس راه اندازی گردید. گروه مهندسی و بازرگانی فطرس متشکل از بازرگانان...
  • ۱۳۹۷/۴/۰۲